Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en selvstendig diakonal institusjon innenfor Den norske kirke, og skal fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Diakonhjemmet er en privat ideell stiftelse med tilbud innen utdanning, helse og omsorg. Diakonhjemmet driver sine virksomheter blant annet gjennom Diakonhjemmet Sykehus AS, VID vitenskapelige Høgskole AS, Diakonhjemmet Apotek AS og Diakonhjemmet Omsorg.

Diakonhjemmet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.

VID vitenskapelige høgskole (VID) ble etablert 1. januar 2016. VID er en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen, og Misjonshøgskolen i Stavanger. Samlet har VID 50 studietilbud fordelt på våre fire studiesteder, i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. Det utdannes blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. VID tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Diakonhjemmet Sykehusapotek er organisert som en selvstendig driftsenhet med eget regnskap og styre under Diakonhjemmet Stiftelse.

Diakonhjemmet Omsorg ble etablert i 2014 og vil i løpet av 2017 bli etablert som et eget AS. De viktigste elementene i oppdraget knyttet til utvikling av virksomhetsområdet omsorg er;

 

Kontaktperson:

Anne Grethe Slåtten

annegrethe.slatten@diakonhjemmet.no