Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus (HUS) er ein viktig samfunnsaktør for å synleggjere førebyggande og helsefremjande arbeid. Sjukehuset har utvikla strategi for førebyggjande og helsefremjande arbeid med tiltaksområde knytt til rolla som pasientbehandlar, samfunnsaktør og arbeidsplass. En revidert ny strategiplan for føretaket har blitt utarbeidet og godkjent i desember 2016.

Mykje førebyggande/helsefremjande arbeid vert gjort på HUS og sjukehuset bidrar inn mot  temagruppe Psykisk helse og temagruppe Migrantvennlige sykehus. Fagfeltet kjem inn under alle dei fire hovudoppgåvene sjukehuset;

Det er både viktig og naudsynt å halde fokus på dette og gi det naudsynt prioritet i ei krevjande arbeidssituasjon.

Rådgjevande organ for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved HUS rapporterer til Fagdirektør og har følgjande mandat:

 

Kontaktpersoner:

Spesialrådgiver Geir Lien

geir.lien@helse-bergen.no

 

Eli Skeie (er på permisjon tom. mai 2017)

Eli.skeie@helse-bergen.no

 

Nathalie Puaschitz (i Eli Skeies fravær)

nathalie.genevieve.puaschitz@ihelse.net