Om Norsk HPH

Dokumenter

Dokumenter

Her finner du HPHs sentrale dokumenter.

Brosjyrer HPH

Her finner du vår norske og internasjonale brosjyre.

HPH tidsskrift

Her finner du Clinical Health Promotion, tidsskriftet til det internasjonale HPH nettverket

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester er et profesjonelt faglig nettverk av sykehus og helsetjenester som samarbeider om satsing på helsefremmende verdier, strategier, tiltak og aktiviteter for å sikre bedre helse for alle. Erfaringsutveksling gjennom prosjektsamarbeid, nettverksarbeid og dialog preger arbeidet. Eget initiativ og engasjement avgjør opplevd medlemsverdi og tilført kompetanse. De faglige bidragsyterne anerkjennes og respekteres høyt i sine miljøer.

Strategi og visjon

Bedret folkehelse for alle gjennom etablering av helsefremmende holdninger, verdier, kommunikasjonsprosesser, systemer og standarder. Les nettverkets Strategi og handlingsplan.

Mål

Nettverkets formål er å styrke og utvikle innsats og ansvar innenfor folkehelsearbeidet. Vi bidrar til bedret folkehelse gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid på alle nivåer i helsetjenesten. Vårt verdi- og forskningsbaserte arbeid omfatter pasient, pårørende, ansatt og lokalsamfunnet satt i system. Alle skal bli møtt med likeverd og troen på iboende ressurser.

Hvem er medlemmer

Medlemmene er per i dag Norges fremste sykehus og innovative helsetjenester som vil sette helsefremming på dagsorden. Felles for medlemmene er at alle tar helse på alvor og ansvar for en helsefremmende kultur og samfunnsprofil gjennom bevisst arbeid i alle ledd med pasientens egne ressurser i sentrum.

Organisering

Representantskapet møtes en gang i året. Her stiller en stemmeberettiget representant fra hvert medlem. Per i dag er denne representanten den som er oppnevnt av det enkelte medlem som kontaktperson i deres organisasjon. Ved frafall stiller vedkommendes vara med stemmerett. Andre har mulighet til å møte, men har ikke stemmerett. Representantskapet godkjenner årsmelding, budsjett og regnskap, samt handlingsplan for det kommende år. Hvis det er foreslått endringer i nettverkets Vedtekter skal disse vedtas av representantskapet. Arbeidsutvalget (AU) følger opp den årlige planen som er vedtatt av representantskapet og sørger for framdrift. AU rapporterer årlig til representantskapsmøtet. Det holdes normalt fem møter i året i arbeidsutvalget. Per i dag består AU av en representant per medlem. For tiden ledes det av Stavanger universitetssykehus ved Jan-Erik Nilsen. Sekretariatet er et rent administrativt ledd, som gir støtte både til arbeidsutvalget, nettverksgruppene og det enkelte medlem. Sekretariatet har ingen stemmerett i nettverket.

Historikk

Det internasjonale HPH-nettverket

I 1993 etablerte Verdens Helseorganisasjon (WHO) nettverket Health Promoting Hospitals. I 2007 ble det besluttet at også annen helsetjeneste kunne søke om medlemskap. Det internasjonale nettverket tok da navnet Health Promoting Hospitals and Health Services, men beholdt forkortelsen HPH. Under Generalforsamlingen 14. mai 2008 ble nettverkets grunnlov godkjent og undertegnet. Grunnloven innledes med å si at den viser at nettverket nå har kommet til et stadie av selvstendighet. Nettverket har blitt en rettslig enhet og en hovedpartner for samarbeid med WHO. Det internasjonale nettverket styres gjennom en årlig Generalforsamling og mellom disse av et valgt Governance Board. For å lese mer om HPH internasjonalt anbefaler vi deg å se på de internasjonale nettsidene, samt å lese dokumenter utgitt av nettverket.

Norsk HPH

Det norske nettverket ble etablert i 1998 med navnet Norske Helsefremmende Sykehus. I 2009 byttet nettverket navn til Norsk nettverk for helsefremmende arbeid (Norsk HPH) og i 2012 ble det utvidet til Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester i tråd med det internasjonale navnet (fortsatt forkortet til Norsk HPH).