Det er 5 ansatte i ulike stillingsbrøker som jobber i sekretariatet til Norsk HPH. Vi er lokalisert i Avdeling samhandling og helsefremmende arbeid på Akershus universitetssykehus (Ahus).
Sekretariatets viktigste oppgaver er å tilrettelegge for at handlingsplanen følges, bidra til faglig utvikling og være bindeleddet til HPH internasjonalt. I tillegg er nettverksbygging og politisk påvirkningsarbeid en sentral oppgave.

Vi skal jobbe for å rekruttere nye medlemmer, samt ta del i promoteringen av nettverket. Sekretariatet forbereder årsrapport, aktuelle møter og sørger for at vedtektene følges. Videre har vi ansvar for både rapporterings- og økonomiske forpliktelser til det internasjonale nettverket. Den nasjonale koordinatoren stiller for nettverket i det internasjonale nettverkets årlige generalforsamling, og fremmer her saker for representantskapet og arbeidsutvalget. Sekretariatet har ansvaret for informasjonsmateriell, nyhetsbrev og nettsider.

Else Karin Kogstad er leder av HPH-sekretariatet.

Kjersti Fløtten er nasjonal koordinator og vår internasjonale kontakt.

Karen Therese Sulheim Haugstvedt er metodeutvikler.

Solveig M. R. Korsmoe er adm.rådgiver og den som er ansvarlig for medlemskontakten.