Det er 5 ansatte i ulike stillingsbrøker som jobber i sekretariatet til Norsk HPH. Vi er lokalisert i Avdeling samhandling og helsefremmende arbeid på Akershus universitetssykehus (Ahus).
Sekretariatets viktigste oppgaver er å tilrettelegge for at handlingsplanen følges, bidra til faglig utvikling og være bindeleddet til HPH internasjonalt. I tillegg er nettverksbygging og politisk påvirkningsarbeid en sentral oppgave.

Vi skal jobbe for å rekruttere nye medlemmer, samt ta del i promoteringen av nettverket. Sekretariatet forbereder årsrapport, aktuelle møter og sørger for at vedtektene følges. Videre har vi ansvar for både rapporterings- og økonomiske forpliktelser til det internasjonale nettverket. Den nasjonale koordinatoren stiller for nettverket i det internasjonale nettverkets årlige generalforsamling, og fremmer her saker for representantskapet og arbeidsutvalget. Sekretariatet har ansvaret for informasjonsmateriell, nyhetsbrev og nettsider.

Else Karin Kogstad er leder av HPH-sekretariatet.

Ida Rashida Kahn Bukholm er nasjonal koordinator og medisinskfaglig ansvarlig.

Kjersti Fløtten er assisterende nasjonal koordinator og vår internasjonale kontakt.

Karen Therese Sulheim Haugstvedt er metodeutvikler.

Solveig M. R. Korsmoe er adm.rådgiver og den som er ansvarlig for medlemskontakten.