CORE – Praktisk gjennomførbarhet og effekt av multi-intervensjon som sekundærprofylakse hos pasienter med kjent koronar hjertesykdom.

Bakgrunn – Det er allerede dokumentert medisinsk effekt av multi-intervensjon hos pasienter med koronar hjertesykdom. Vi regner med at AHUS har ca 700 hjerteinfarkter per år. I tillegg kommer pasienter med ustabil angina, pasienter med gjennomført PCI (percutan coronary intervention) og ACB (Aorto coronary by-pass). Antall pasienter med denne sykdom er stort og krever oppfølging.

Mål – Finne ett opplegg som er praktisk gjennomførbart på AHUS med dokumentert positiv effekt hos pasientene.

CORE-prosjektet  – 139 pasienter ble inkludert i mars 2000 til jan 2001 hvorav 72 pasienter ble randomisert til multi-intervensjon dvs. kostomlegging- og røykavvenningskurs, strukturert trening med fysioterapeut 2 ggr per uke, hjemmetrening med kontroll ved hjelp av pulsklokke som avleses 1 gang per uke. Resterende 67 pasienter fikk ikke tilbud om deltagelse i dette opplegg og utgjør kontrollgruppen og fikk «vanlig» oppfølging.
Alle pasienter ble innkalt til intervju to ganger per år og arbeidsbelastningstest en gang per år og ble nøye fulgt opp klinisk, ved arbeids-EKG, og med blodprøver bl.a. lipidprofil.

Pasientene har også blitt spurt om de føler seg utsatt for moralisme og innblanding i sitt privatliv fra helsepersonell i sammenheng med prosjektet. Svarene viste meget positiv respons og ingen holdepunkter for dette.

Vi har også mottatt skriftlige og muntlige positive tilbakemeldninger fra pasienter i begge grupper.

Side-effekter

 

Pasienter med koronar hjertesykdom er en stor gruppe som er i stort behov av rehabilitering på lik linje med pasienter med slag, kreft osv.

Det foreligger allerede god medisinsk dokumentasjon på hvordan disse pasienter egentlig skal følges opp. Dagens økonomiske situasjon medfører dog at dette ikke prioriteres i første hånd og sykehusenes mål er i dag resultatorientert på kortere sikt.

Det er helt klart at man kan forhindre flere innleggelser, redusere sykelighet og øke pasientenes tilfredshet ved hjelp av god rehabilitering.

Vi har derfor regnet på ett rehabiliterningsopplegg for hjertepasienter som kan finansieres ved hjelp av DRG-poeng. Ved hjelp av dette skulle man være i stand til å avlaste sykehuset og få kvalitetssikret oppfølgning og rehabilitering av denne pasientgruppen. Den store økonomiske gevinsten for sykehuset blir redusert sykelighet med redusert antall innleggelser.

Lege Johan Bodegård  og avdelingsleder Else Karin Kogstad

Prosjektet resulterte i: