«Kompetente foreldre»

Veiledningsgrupper til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser  (2006 – 2008)


Sammendrag
Intervensjonsstudien ble utviklet og gjennomført i samarbeid med foreldrerepresentanter, ved Senter for helsefremmende arbeid ved Ahus. Målet var å gi foreldre til barn med funksjonshemminger mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om seg selv og sin situasjon for å kunne bli mer bevisst hvordan de kunne gjøre noen forandringer og leve et bedre liv for seg selv og familien sin. Gruppeprogrammet besto av samlinger på fem timer med fire samlinger første halvår og 3 oppfølgende samlinger hvert halvår etterpå. Foreldrene (i totalt ni grupper) beskrev sine individuelle prosesser til bedre selvforståelse gjennom nye selv-oppdagelser, samt de forandringene de gjorde i eget liv.  Forandringene ble varige fordi de var knyttet til erkjennelse av egne verdier (”det som er viktig for meg”) og av egne sterke følelser.


Artikler


Abstrakt


Metodisk veileder


Sluttrapport


Filmer foreldre


Kontakt
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD
E-post: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no
Telefon: +47 67 96 89 50
Adresse: Norsk HPH, Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog, Norway

Print     Print    Print      Print    Print     Print