«Likeverdige tiltak til foreldre»

Veiledningsgrupper til foreldre med minoritetsbakgrunn som har barn med funksjonsnedsettelser (2011-2012)


Sammendrag
Intervensjonsprosjektet var en videreføring av prosjektet ”Kompetente foreldre”. Ut fra de positive resultatene ønsket vi også å nå foreldre med minoritetsbakgrunn i forhold til å gi dem mulighet til egne oppdagelser, økt selvforståelse og et bedre liv. Prosjektet ble gjennomført ved Senter for helsefremmende arbeid, Ahus i samarbeid med tre bydeler i Oslo og en kommune i Akershus.

Trinn 1 var å kartlegge foreldrenes erfaringer og behov gjennom kvalitative intervjuer, i forhold til egen foreldrerolle og det å ta vare på seg selv i sin foreldresituasjon.

Trinn 2 var å utvikle mulige tiltak for veiledning til foreldrene, i samarbeid med foreldrerepresentanter.

Trinn 3 var å prøve ut og evaluere de ulike veilednings-tiltakene.

Resultatene viste at foreldrene uttrykte mye de samme erfaringene og behovene som foreldrene i ”Kompetente foreldre” hadde gjort, men ut fra en enda mer sårbar situasjon som ”annerledes”. De uttrykte liten sosial støtte fra egen familie og venner, men ønsket kontakt med andre i samme situasjon og stolte på norsk helsetjeneste. Tiltakene i bydeler og kommuner ble lite utprøvd pga begrensede ressurser lokalt, men foreldrene beskrev samme verdifulle forandringsprosesser etter veiledningsgruppe ved Ahus som tidligere foreldre hadde gjort.


Rapporter


Filmer


Abstrakt


Kontakt
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD
E-post: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no
Telefon: +47 67 96 89 50
Adresse: Norsk HPH, Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog, Norway

Print     Print    Print      Print    Print     Print