Prosjekt «Sammen for egen vekst»

Veiledningsgrupper for langtidssykemeldte (1999 – 2001)


Sammendrag
Intervensjonsprosjektet var en pilot som ble gjennomført ved Statens helseundersøkelser (SHUS), senere Nasjonalt Folkehelseinstitutt (NFI) i samarbeid med Næringslivets hovedorganisasjon NHO og Ahus. Målet var å bidra til økt arbeidsevne gjennom å utvikle et program for veiledningsgrupper til langtidssykemeldte. Deltakerne var kvinner som deltok i grupper med seks samlinger over ca 3 måneder. Resultatene i prosjektet er deltakernes beskrivelser av sine viktige forandringsprosesser ut fra at de gjorde nye viktige oppdagelser om seg selv og sin situasjon. Etter gruppesamlingene opplevde de en bedre evne til å leve med sine langvarige helseutfordringer, og mange begynte å arbeide mer (12 av 19). Ett år etterpå var det enda flere (16) som arbeidet mer. En del av studien inngår i et doktorgradsarbeid.


Publisert


Abstrakt for muntlig presentasjon


1-års undersøkelse
I en oppfølgende evaluering ett år etter siste veiledningssamling beskrev deltakerne hvordan de erfarte en fortsatt forandringsprosess. Nå arbeidet 16 (av totalt 19) deltakere mer. De beskrev forandringene sine til egne erfaringer og refleksjoner knyttet til veiledningstiltaket. Prosjektet viste at det ligger mye skjult eller fastlåst energi hos mennesker med høyt sykefravær.


Prosjektet er publisert i:


Kontakt
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD
E-post: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no
Telefon: +47 67 96 89 50
Adresse: Norsk HPH, Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog, Norway

Print     Print    Print      Print    Print     Print