«Ung medvirkning og mestring (UMM)» ved Ahus

Veiledningsgrupper for ungdom med langvarige helseutfordringer og deres foreldre/ foresatte (2013-2014)


Sammendrag
Prosjektet ”Ung medvirkning og mestring” (UMM) var lokalt utviklet, organisert, gjennomført og evaluert ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Senter for helsefremmende arbeid i 2013-2014. Gjennom Sorgstøtteseksjonen hadde Ahus lang forskningsbasert erfaring i å gjennomføre grupper for ungdom. Prosjektet ble ledet av NK LMH (Petronelle Herbern, prosjektleder), og Sørlandet sykehus HF var det andre pilotstedet.
Prosjektet innebar å gjennomføre pedagogiske gruppebaserte veiledningsprogrammer i tre grupper:
1) unge fra 12-16 år med langvarige helseproblemer
2) unge voksne fra 17-26 år med langvarige helseproblemer
3) de unges foreldre /foresatte.

Hovedmålet var å støtte deltakernes evne til å ta vare på seg selv og leve et bedre liv. Hvis de lyktes, kunne programmet stimulere til oppstart av flere gruppetiltak for unge. I dagens helsenorge finnes det få muligheter for gruppebaserte tjenester uavhengig av diagnose, og spesielt for ungdom. Vi ønsket å gi flere ungdommer og unge voksne et helsefremmende tiltak som kan gi dem bedre muligheter til å leve med sine langsiktige helseproblemer. Deltakerne understreket verdien av å møte andre som er i samme situasjon, men også fagpersoner som tok deres erfaringer på alvor. Sammen ble de motivert til å jobbe med temaer og aktiviteter i programmet som hjalp dem til bedre å sette ord på sin situasjon. De ble mer bevisste på seg selv og utviklet nye perspektiv på å leve et liv med kronisk sykdom. Det gruppebaserte pedagogiske veiledningsprogrammet syntes å fremme helse blant ungdommer med langvarige helseproblemer. Etter programmet, opplevde deltakerne at de hadde mer innflytelse på sin egen helse og velvære, og de hadde ervervet strategier for å takle sine helseutfordringer.


Artikkler


Abstrakt


Masteroppgave


Rapporter


Ungdomsfilmer


Kontakt
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD
E-post: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no
Telefon: +47 67 96 89 50
Adresse: Norsk HPH, Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog, Norway

Print     Print    Print      Print    Print     Print