Temagrupper

Hva er en temagruppe?

En temagruppe er en formalisert gruppe hvor medlemmer som ønsker det deltar med en eller flere representanter for å sikre læring og utvikling innenfor et spesifikt fagområde. I praksis er det et forum hvor faglige utfordringer diskuteres og erfaringer evalueres eller iverksettes.

Hvem kan delta?

The International HPH Network er i praksis et enda større nettverk av nettverk. Det betyr at også her knytter medlemmene kontakter og jobber på tvers av fagområder, regioner, land og foretak i ulike former og konstellasjoner. Nettverket fungerer fordi medlemmene opplever verdien av å jobbe med helseforebyggende og helsefremmende arbeid globalt.

Internasjonale temagrupper

Hva er en internasjonal arbeidsgruppe?

Man opererer i dag med to hovedformer for arbeidsgrupper internasjonalt; working groups og task forces i tillegg til overbyggende prosjekter.

Hva er en task force?

Dette er formaliserte temabaserte team med ledende ekspertise fra ulike land. Temagruppen jobber i henhold til Terms of Reference og relaterte tiltaksplaner som følges opp på årsbasis. De har som formål å være en referanse og støtte for teknisk, organisatorisk og vitenskapelig til spesifikke områder innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Arbeidet går oftest over flere år og kunnskapen deles gjennom bla. workshops, rapporter og nye kontaktflater.

Hva er en working group?

HPH working groups er tydelig tidsavgrensede sammensatte team med spesiell ekspertise. Dette er mer uformelle grupper som samarbeider rundt tilfeldige, spesifikke og avgrensede arbeidsoppgaver. Resultatene støtter opp om arbeidet i temagruppene (tast forces) ift. forebyggende og helsefremmende arbeid.

Hvordan bli med i en internasjonal temagruppe?

Ved å melde inn ønske om deltakelse eller opprettelse av en internasjonal temagruppe til Norsk HPH kontakter vi HPH Internasjonalt og sikrer kontakt mellom partene.

Hvem kan delta?

Alle medlemsorganisasjoner med ønske om internasjonal erfaring kan og bør engasjere seg internasjonalt. Henvendelsen gjøres av det enkelte medlems representant – gjerne etter forslag og dialog med ansatte og ledere i sin organisasjon. Vær aktiv – få mer ut av medlemskapet!

Gevinster av å delta internasjonalt?

Nasjonale temagrupper (arkiv)

NONEMI (Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus) skal fortsette som vanlig under ledelsen fra Folkehelseinstituttet (FHI), Enhet for migrasjonshelse.

De andre nasjonale temagruppene er nå lagt ned, men det er mye materielle som kan lastes ned i arkivet under.