Temagrupper

Hva er en temagruppe?

En temagruppe er en formalisert gruppe hvor medlemmer som ønsker det deltar med en eller flere representanter for å sikre læring og utvikling innenfor et spesifikt fagområde. I praksis er det et forum hvor faglige utfordringer diskuteres og erfaringer evalueres eller iverksettes basert på et mandat kvalitetssikret av arbeidsutvalget i Norsk HPH.

Hvem kan delta?

Deltakere i gruppene er gjerne personer med særlig kompetanse eller interesse innen fagområdet. Disse utpekes av den enkelte medlemsorganisasjon som formell representant for sin arbeidsgiver. Deres ansvar er å ivareta arbeidsgivers interesser inn i prosjektet og sikre erfaringslæring som følge av prosjektdeltakelsen. Det er viktig at det settes av tid til dette arbeidet lokalt for å sikre kvalitet og engasjement i implementeringen.

Nasjonale temagrupper

Gevinster av å delta nasjonalt?

Selve arbeidsmetodikken og samarbeidet på tvers av nivåer, fagområder og medlemmer er umåtelig verdifull og medlemmene nyter godt av hverandres kompetanse, engasjement og erfaringer. Ulik forskning tilsier at rom for refleksjon, faglig utvikling og erfaringsdeling er ekstra viktig for tjenestenæringer og organisasjoner som skal yte god hjelp og service.  Nettverket som sådan er en verdi for deltakere og arbeidsgivere; man signaliserer faglig tyngde, ansvar og engasjement i bransjen og er villige til å satse på utvikling på tvers.

Internasjonale temagrupper

The International HPH Network er i praksis et enda større nettverk av nettverk. Det betyr at også her knytter medlemmene kontakter og jobber på tvers av fagområder, regioner, land og foretak i ulike former og konstellasjoner. Nettverket fungerer fordi medlemmene opplever verdien av å jobbe med helseforebyggende og helsefremmende arbeid globalt.

Hva er en internasjonal arbeidsgruppe?

Man opererer i dag med to hovedformer for arbeidsgrupper internasjonalt; working groups og task forces i tillegg til overbyggende prosjekter.

Hva er en task force?

Dette er formaliserte temabaserte team med ledende ekspertise fra ulike land. Temagruppen jobber i henhold til Terms of Reference og relaterte tiltaksplaner som følges opp på årsbasis. De har som formål å være en referanse og støtte for teknisk, organisatorisk og vitenskapelig til spesifikke områder innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Arbeidet går oftest over flere år og kunnskapen deles gjennom bla. workshops, rapporter og nye kontaktflater.

Hva er en working group?

HPH working groups er tydelig tidsavgrensede sammensatte team med spesiell ekspertise. Dette er mer uformelle grupper som samarbeider rundt tilfeldige, spesifikke og avgrensede arbeidsoppgaver. Resultatene støtter opp om arbeidet i temagruppene (tast forces) ift. forebyggende og helsefremmende arbeid.

Hvordan bli med i en internasjonal temagruppe?

Ved å melde inn ønske om deltakelse eller opprettelse av en internasjonal temagruppe til Norsk HPH kontakter vi HPH Internasjonalt og sikrer kontakt mellom partene.

Hvem kan delta?

Alle medlemsorganisasjoner med ønske om internasjonal erfaring kan og bør engasjere seg internasjonalt. Henvendelsen gjøres av det enkelte medlems representant – gjerne etter forslag og dialog med ansatte og ledere i sin organisasjon. Vær aktiv – få mer ut av medlemskapet!

Gevinster av å delta internasjonalt?