Ledelse av helsefremmende arbeidsplasser

Ledelse av helsefremmende arbeidsplasser

Dokumenter

Dokumenter

Her finner du referater, presentasjoner, mm.

Kontaktinformasjon

Leder

Else Karin Kogstad (kontakt person)

Avdeling samhandling og helsefremming, Ahus

Mandat

Temagruppen Ledelse av helsefremmende arbeidsplasser har som mål å samle og spre kunnskap, gode ideer og dele våre erfaringer med HPH-nettverket, og andre aktører i helsetjenesten. Vi vil utveksle og teste ut verktøy og metoder i veilederen “Helsefremmende arbeidsplasser” for både å fremme og vedlikeholde god helse på arbeidsplassen.

For at helseinstitusjoner skal bidra til bedre helse for befolkningen, er det nødvendig at de ansatte selv opplever at de jobber på en helsefremmende arbeidsplass.

HPHs standard 4 for helsefremmende arbeid i sykehus omhandler: ”Tilrettelegging av en sunn arbeidsplass. Ledelsen legger til rette for utvikling av sykehuset som en helsefremmende arbeidsplass. Formålet med denne standarden er å støtte tiltak som gjør arbeidsplassen sunn og sikker og støtter ansattes forebyggende og helsefremmende aktiviteter”.

En systematisk satsing på helsefremmende arbeidsplasser baserer seg på en ledelsestenkning med helse som en verdi på strategisk og operativt nivå. Koplingen mellom helsefremmende arbeidsplasser og ledelse framkommer også i HPHs standard 1. Der heter det blant annet at sykehus bør ha retningslinjer for helsefremmende arbeid, og at disse bør inngå i organisasjonens overordnede strategi for kvalitetsutvikling. For å sikre størst mulig helsegevinst for alle, bør retningslinjene gjelde ikke bare for pasienter, men også pårørende og ansatte.

Arbeidet med ledelse av helsefremmende arbeidsplasser er på samme tid både instrumentelt (redusere sykefraværet og styrke positiv arbeidshelse) og kommunikativt (i fellesskap utviklemetoder og bygge tillit). Det innebærer at prosjektet krever både en bottom-up- og top-down-tilnærming.