NONEMI

Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus

Dokumenter

Dokumenter

Her finner du referater, presentasjoner, mm.

Kontaktinformasjon

Leder

Ragnhild Storstein Spilker

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Mandat

  • Formål
    Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus (NONEMI) skal arbeide for at sykehus i Norge gir pasienter med innvandrerbakgrunn et likeverdig helsetilbud. Nettverket skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeid og kunnskapsformidling gjøre norske sykehus bedre i stand til å yte alle trygge og effektive helsetjenester.
  • Sammensetning
    NONEMI er et nettverk åpent for alle sykehus / helseforetak / de regionale helseforetak i Norge.  Det er sykehusene / helseforetakene / de regionale helseforetakene som er medlem. Medlemskap må være forankret i ledelsen ved det enkelte sykehus / helseforetak / regionale helseforetak og deltakere til nettverket må oppnevnes av ledelsen.
  • Organisering
    NONEMI er organisert som en nettverksgruppe under Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH). NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse) har koordinatorfunksjon for nettverket.NAKMI bidrar med sekretariatsfunksjoner for nettverket og arbeidsutvalget, og som teknisk tilrettelegger før nettverksmøtene som arrangeres 2-3 ganger i året og sykehusene er også vertskap for noen av møtene.Helsedirektoratet er invitert og kan delta som observatører på møtene i nettverket.